Month: August 2012

ก๋วยจั๊บญวนอร่อย ท่าข้าม

ก๋วยจั๊บญวนอร่อย ท่าข้าม

ก๋วยจั๊บญวนอร่อยๆ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไกล ถึงถนนพระอาทิตย์ หรืออีสานตะวันออก ร้านปิงท่าข้ามใกล้ๆนี้เอง

ภาพ อบรมก๋วยเตี๋ยวเรือ ครั้งที่3

ภาพ อบรมก๋วยเตี๋ยวเรือ ครั้งที่3

ภาพบรรยาศการอบรม ก๋วยเตี๋ยว มืออาชืพ เมื่อวันที่ 5 สค. 2555 ของ นายเหลือง.คอม ที่ซอยลาดพร้าว71 ที่ผ่านมา